Emet Belediyesi Termal Tesisler 20 Yıllığına İhaleye Çıkıyor

Emet belediyesine ait, 196 yataklı otel ,36 apart,hamam ve özel banyolar,yüzme havuzları bulunan tesisler 20 yıllığına kiralanıyor.

PAYLAŞ

 

 Mülkiyeti Emet Belediyesine ait  89.972,00 m2 arazi üzerindeki 196 yataklı Otel, müştemilatı, 1 adet 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet aquapark olarak kullanılan  havuz, 36 adet apart daire, 1 adet yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet cafe, 1 adet kafeterya ve yanındaki 4 adet dükkan, 1 adet halı saha, 1’er adet basketbol, voleybol ve tenis kortu, 1 adet açık çay bahçesi, çim saha ile 1 adet açık termal sulu hacanaklar havuzu ve müştemilatından oluşan tesislerin işletilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü (artırma) ile 20 (yirmi) yıllığına kiraya veriliyor. İşte ihale metni

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1-     Mülkiyeti Emet Belediyesine ait Hamam Mahallesi Firuze Sokak adresindeki, 451 ada 1 parsel üzerinde bulunan 89.972,00 m2 arazi üzerindeki 196 yataklı Otel, müştemilatı, 1 adet 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet aquapark olarak kullanılan  havuz, 36 adet apart daire, 1 adet yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet cafe, 1 adet kafeterya ve yanındaki 4 adet dükkan, 1 adet halı saha, 1’er adet basketbol, voleybol ve tenis kortu, 1 adet açık çay bahçesi, çim saha ile 1 adet açık termal sulu hacanaklar havuzu ve müştemilatından oluşan tesislerin işletilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü (artırma) ile 20 (yirmi) yıllığına kiraya verilecektir.
2-    İhale 19.08.2021 Perşembe günü saat:14.00'da Emet Belediyesi Meclis odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-    İhalenin aylık muhammen kira bedeli 60.000,00 TL + KDV olup, % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 432.000,00 TL’dir.
4-    İhaleye ait şartname ve ekleri 19.08.2021 Perşembe günü saat:12.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında satın alınabilir veya ücretsiz görebilir.
5-    Teklifler, 19.08.2021 perşembe günü saat:12.30’a kadar, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No:12 EMET/KÜTAHYA adresindeki Emet Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecek olup, belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-    İSTEKLILERDE  ARANILAN  ŞARTLAR  VE  BELGELER:
1.    Dış  Zarf:
A-     Gerçek Kişiler: 
a)    Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,
b)    Tebligat ve adres beyanı,
c)    İkametgâh belgesi,
d)    Nüfus cüzdan fotokopisi, (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir)
e)    Noter tasdikli imza beyannamesi,
f)    Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
g)    Ortak katılım olması halinde noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,  
h)    İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti, 
i)    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
j)    FETÖ/PYD ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığına dair taahhütname,
k)    İhaleye iş ortaklığı olarak girildiği takdirde bu belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı düzenlenecektir.
B-    Tüzel Kişiler: 
a)    Geçici banka teminat mektubu (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,
b)    Tebligat ve adres beyanı,
c)    İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküsü,
d)    Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza sirküleri,
e)    Ortak katılım olması halinde noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,
f)    İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti, 
l)     İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
g)    FETÖ/PYD ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığına dair taahhütname,
h)    İhaleye iş ortaklığı olarak girildiği takdirde bu belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı düzenlenecektir.

2.    İç  Zarf:   
-    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenecek Teklif  Mektubu.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN