Emet Belediyesi Termal Tesisler İhale İlanı

Emet belediyesi termal tesislerin 20 yıllık kiralama ilanı

PAYLAŞ

EMET BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

1-    Mülkiyeti Emet Belediyesine ait Hamam Mahallesi Firuze Sokak adresindeki, 451 ada 1 parsel üzerinde bulunan 89.972,00 m2 arazi üzerindeki 196 Yataklı Otel ve müştemilatı, 1 adet 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 1 adet aquapark olarak kullanılan  havuz, 36 adet apart daire, 1 adet yeşil kaplıcalar hamamı ve 8 adet özel banyo, 2 adet cafe, 1 adet kafeterya ve yanındaki 4 adet dükkan, 1 adet halı saha, 1’er adet basketbol, voleybol ve tenis kortu, 1 adet çay bahçesi, çim saha ile 1 adet açık termal sulu hacanaklar havuzu ve müştemilatından oluşan turistik tesislerin (Osmanlı Hamamı ve Kaynarca Hamamı hariç olmak üzere) işletilmesi için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. Maddesi (a) bendine göre kapalı teklif usulü (artırma) ile 20 (yirmi) yıllığına kiralama ihalesine çıkarılacaktır. Söz konusu taşınmaz, şartname hükümleri uyarınca ihale edilecek olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır. 
2-    İhale 09.12.2021 Perşembe günü saat:14.00'da Emet Belediyesi Meclis odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3-    İhalenin aylık muhammen kira bedeli 60.000,00 TL + KDV olup, % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 432.000,00 TL’dir.
4-    İhaleye ait şartname ve ekleri 09.12.2021 Perşembe günü saat:12.30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında satın alınabilir veya ücretsiz görebilir. İhaleye katılacak olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.
5-    Teklifler, 09.12.2021 perşembe günü saat:12.30’a kadar, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi No:12 EMET/KÜTAHYA adresindeki Emet Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecek olup, belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-    İSTEKLILERDE  ARANILAN  ŞARTLAR  VE  BELGELER:
1.    Dış  Zarf:
A-     Gerçek Kişiler: 
a)    Geçici banka teminat mektubunun aslı (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,
b)    Tebligat ve adres beyanı,
c)    İkametgâh belgesi,
d)    Nüfus cüzdan fotokopisi, (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir)
e)    Noter tasdikli imza beyannamesi,
f)    Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
g)    Ortak katılım olması halinde noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,  
h)    İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
i)    İhale ilan tarihinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış olan A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,
j)    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
k)    Şartname satın alındığına dair makbuz/alındı belgesi
l)    FETÖ/PYD ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığına dair taahhütname,
m)    İhaleye iş ortaklığı olarak girildiği takdirde bu belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı düzenlenecektir.

B-    Tüzel Kişiler: 
a)    Geçici banka teminat mektubunun aslı (süresiz) veya geçici teminat makbuzu/alındı belgesi,
b)    Tebligat ve adres beyanı,
c)    İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına noter tarafından düzenlenmiş yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküsü,
d)    Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza sirküleri,
e)    Ortak katılım olması halinde noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi,
f)    İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
g)    İhale ilan tarihinden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış olan A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi aslı veya noter onaylı sureti,
h)    İhale ilan tarihinden sonra Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Emet Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
i)    Şartname Satın alındığına dair makbuz/alındı belgesi,
j)    FETÖ/PYD ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisi bulunmadığına dair taahhütname,
k)    İhaleye iş ortaklığı olarak girildiği takdirde bu belgeler tüm ortaklar için ayrı ayrı düzenlenecektir.

2.    İç  Zarf:   
-    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenlenecek Teklif  Mektubu. 
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN