Emet Devlet Hastanesi Kantin Kiralama İlanı

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Kantini İhaleye çıkıyor

PAYLAŞ

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. Sağlık Bakanlığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi

 

 

 

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Kantin-Çayocağı Kiralama İşi İhale İlanı

Taşınmaz   no

Mahallesi

Pafta   /Ada /Parsel

Kiralanacak   Kısım m²

Yüzölçümü

Kullanım   Amacı

Kiralama  Süresi

Yıllık   Tahmini Bedeli (TL)

Geçici   Teminat (TL)

İhale   Gün ve Saati

43070105744

Cumhuriyet

j22b16a2d/ 6/46/519/199

16+16 m2 Kapalı Alan 128m2 Açık Alan

19886,29m2

Çay Ocağı ve Kantin

24 ay

50640,00TL

6000,00TL

17/08/2022

10:30

                     

 

 1. Yukarıda nitelikleri belirtilen Emet Dr.Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Satınalma birim tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.madde gereğince  AçıkTeklif  Usulü ile Emet Devlet Hastanesi yemekhanesindeyapılacaktır.İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Satınalma Birimindebedelsiz olarak görülebilir ve 50,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 2. İHALEYE KATILMAK İÇİN YETERLİLİK KRİTERLERİ
 1. Teklifler İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere İdare personeline teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 2. İhale teklif zarfının yapıştırılan yeri kapalı, imzalı ve kaşeli olacak, zarfın ön yüzünde, isteklinin adı-soyadı ile ticari ünvanı, ihaleyi yapan idarenin adı, ihalenin adı, ihale tarihi ve saati yazılı olacaktır.
 3. İhale komisyonu, ihaleye ait teklif zarflarını açmadan, Usulüne göre hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder. Usulüne göre hazırlanmayan teklif zarfı olması durumunda zarfı açmadan istekliye iade ederek değerlendirmeye alınmaz.
 4. Tebligat için ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya  Muhtarlıktan alınacaktır.)
 5.  Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. kimlik numarası yazılı olacaktır.)
 6. Tüzel kişilerin  vergi kimlik numarasınıgösterir  belge,
 7.  Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Teminat mektupları dışındaki teminatların Halk bankası Kütahya  Şubesi (TR260001200952700006000043) IBAN noluhesabımıza yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi banka teminat mektubunun verilmesi halinde geçici teminat mektubunun, süresiz olması gerekir.)
 8.  İhaleye  gerçek veya  tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekâletnameyi vermelidirler,
 9.  İhale dokümanının satın alındığına dair belge olarak, (Halk bankası Kütahya Şubesi TR260001200952700006000043)  IBAN nolu  banka hesabına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz) İhaleden önce idare yetkilisine   vermeleri gerekmektedir.
 10. Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı (Sabıka kaydı) olmadığına dair belge (İhale tarihinden Önce olmalıdır.)
 11. İsteklilerin ihale yasaklısı olup olmadığı ile ilgili; ihale komisyonu ihale saatinde teklif zarflarını açmadan sorgulama yapacak, yasaklı olan isteklilerin teklif dosyası açılmadan iade edilecektir.
 12. Sözleşme imzalama aşamasında, idare yasaklı olup olmadığı sorgusu yapacak, isteklinin yasaklı olması durumuna sözleşme imzalanmayarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
 13. İhtilafların çözümünde Yetkili Mahkeme Kütahya- Emet  Mahkemeleridir.
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN