Emet Orman İşletme Müdürlüğü Akaryakıt Alım İlanı

Emet Orman İşletme Müdürlüğü 40.000 Litre Motorin Alımı Yapacak

PAYLAŞ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EMET DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 40000 Litre Motorin alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/762545

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EMET DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KAPAKLICA MAHALLESI ÜÇEYLÜL CADDESI 1 43700 EMET/KÜTAHYA

c) Telefon ve faks numarası

:

2744613006 - 2744613388

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 40000 Litre Motorin alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

40.000 Litre Motorin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Emet Orman İşletme Müdürlüğüne ait tüm araç ve ekipmanlara akaryakıt istasyonundan pey der pey yapılacaktır. Yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan arazöz ve iş makinalarına akaryakıt idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır. Orman yangını çıkması durumunda yüklenici sayaçlı araç ile idarenin istediği miktarda istediği yere akaryakıtı ikmal etmek zorundadır

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2022 tarihine kadar.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme İmzalandığı günden sonra başlanacak 31.12.2022 tarih kadar


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.08.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Emet Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı odası ( 203 nolu oda )


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayii ise bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliği olan bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliği olan istasyonlu bayilik belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış İşyeri Açma ve İzin Belgesini,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a)Aday veya İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
b) Aday veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
c) Aday veya İsteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.
ç) ) Aday veya İsteklinin kayıt olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
d) Aday veya İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Aday veya İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir. İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Alınacak akaryakıt ürünleri TSE veya EN standartlarına veya bu standartlar da yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlara uygun olacak ve ülkemizde üretim ve dağıtım yapan rafinerilerin imal ve ürettikleri mallar olacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 65 (AltmışBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN