SGK'dan Emet Merkezde 5 Tarla Açık Artırmayla Satışta

SGK Emet merkezdeki tarlalara açık artırma ile satışa çıkarıyor

PAYLAŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE
SATIŞ İLANI
KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


DOSYA        : 2020/7-2021/1,2,3,4  

TAPU KAYDI    : Kütahya İli Emet İlçesi Akpınar Mh. Kaya altı mevki 584 Ada 33 Parsel (16.249,19 m2) -584 Ada 35 parsel (16.514,74 m2) ,Dere Mh. Ballık mevkii 653 Ada 2 parsel( 2.764,24 m2) , 719 ada 423 parsel ( 596,81 m2) ile Dere Mh. Söğütlü pınar mevkii 719 ada 123 parsel ( 1.545,96 m2) de kayıtlı Tarla vasfındaki taşınmazlar
ADRESİ        : Kütahya İli Emet İlçesi Akpınar Mahallesi Kaya altı Mevkii ile Dere Mh. Ballık mevki ile Söğütlü Pınar Mevkii 
İMAR DURUMU    :Emet Belediyesinden alınan bilgilere göre değerleme konusu taşınmaz , belediye ve mücavir alan sınırı içinde olup mahalle yerleşik alan sınırları dışında plansız alanda kalmaktadır.
Taşınmaz , ‘’Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliği-6.bölüm ‘’ hükümlerine tabidir. Kütahya İlini de kapsayan 14.08.2009 tarihle onaylı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü nün 31.10.2011 tarih ve 184/104240 sayılı yazısı ile iptal edilmiştir. Bu  nedenle taşınmazlar için plansız alanlar imar yönetmeliği hükümlerinin geçerli olduğu bilgisi alınmıştır. 
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ    : Kütahya İli, Emet İlçesi Akpınar Mah., Kayaaltı Mevkii, 584 ada 33 parsel ve 16.242,19 m² 3/8 hisseli ve 584 ada 35 parsel 16.514,74 m2 yüzölçümlü 1/4 hisseli tarla vasıflı taşınmazlardır. Akpınar Mh. yerleşik alanı dışarısında konumlu olan taşınmazlar ilçe merkezine yaklaşık 3 km mesafede konumludur.Taşınmaza ulaşım özel araçlar ile sağlanabilmektedir. Değerleme konusu taşınmazın yakın çevresinde benzer nitelikli tarım arazileri , Akpınar Mahallesi yerleşim alanı, İğde Köy ve Bahatlar Köyü yerleşim alanları bulunmaktadır. Bölge tarımsal üretime yönelik gelişim göstermektedir.Taşınmazın mahalde yapılan incelemesinde dalgalı meyilli , killi-tınlı toprak yapısında , sığ profilli ( 20-50 cm) sulama imkanı bulunmayan tarım arazisi vasfında oluğu tespit edilmiştir. Taşınmazın geometrik olarak çokgen formda olduğu görülmüştür. Taşınmazın kadastral yola cepheleri bulunmamakta olup etrafı tarım arazileri ile çevrilidir.Bölgede Köy Muhtarı ve köy halkının beyanına göre buğday, arpa, nohut, fiği üretimi yapıldığı bilgisi alınmıştır.
Kütahya İli Emet İlçesi Dere Mh.Ballık Mevkii 653 Ada 2 Parsel  2.764,24 m2  , 719 ada 423 parsel 596,81 m2 ile Dere Mh. Söütlüpınar Mevkii 719 Ada 123 parsel 1.545,96 m2 yüzölçümlü 3/8 hisseli tarla vasfındaki taşımazlardı.Dere Mh.yerleşik alanı dışında konumlu taşınmazlar ilçe merkezine 3.60 km mesafede konumludur.Taşınmazlara ulaşım özel araçlar ile sağlanabilmektedir.Değerleme konusu taşınmazların yakın çevresinde benzer nitelikli tarım arazileri Yağcık Köyü ve Umutlu Köyü yerleşim alanları bulunmaktadır.Bölge tarımsal üretime yönelik gelişim göstermektedir. Taşınmazın mahalde yapılan incelemesinde dalgalı meyilli , killi-tınlı toprak yapısında , sığ profilli ( 20-50 cm) sulama imkanı bulunmayan tarım arazisi vasfında oluğu tespit edilmiştir. Taşınmazın geometrik olarak çokgen formda olduğu görülmüştür.653 ada 2 parselin güney cephesinde 110,50 metre,doğu cephesinde 37,10 metre ve kuzeybatı cephesinde 24 metre,719 ada 423 parselin güney cephesinde 34,20 metre ve güneydoğu cephesinde 15 metre yola cephesi bulunmakta olup 719 ada 123 parselin kadastral yolu bulunmamaktadır. Bölgede Köy Muhtarı ve köy halkının beyanına göre buğday, arpa, nohut, fiği üretimi yapıldığı bilgisi alınmıştır
 MUHAMMEN BEDEL: 653 Ada 2 Parsel    3/8 hissesine isabet eden tutar 11.250,00 TL (saat:10.00/10.10)
                                           719 Ada 423 Parsel 3/8 hissesine isabet eden tutar 2.812,50 TL   (saat:10.15/10.25)
                                            719 Ada 123 Parsel 3/8 hissesine isabet eden tutar 1.875,00 TL  (saat:10.30/10.40)
                                           584 Ada 33 Parsel 3/8 hissesine isabet eden tutar 24.375,00 TL   (saat:10.45/10.55)
                                           584 Ada 35 Parsel 1/4 hissesine isabet eden tutar 16.250,00 TL   (saat:11.00/11.10)
SATIŞ ŞARTLARI:
1-Birinci arttırma 19.10.2021 günü Ziraat Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi No:1 Kütahya adresinde bulunan Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 6. kat toplantı salonunda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i ile varsa rüçhanlı alacaklar ve takip masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 26.10.2021 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %40’ı ile takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94.maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin % 7,5’i tutarındaki teminatı, (6183 Sayılı Kanunun 10.maddesinin 1 ila 4. fıkrasında beliritildiği şekilde) Ziraat Bankası SGK Mosip Diğer Tahsilatlar - Geçici Teminat hesabına Saymanlık Kütahya Muhasebe birimi seçilerek gerçek kişiler kimlik numaraları ile tüzel kişilik ise vergi numaraları ile yatırılması, dekontların satıştan önce satış komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Nakit teminat kabul edilmeyecektir.
   3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 
4-Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV(%18) ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Taşınmazın tahliye işlemleri alıcı tarafından yapılacaktır.
7-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür.Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez.Satış bedelinden tercihen ödenir.Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır.Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.
8-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
9-6183 sayılı Kaun 97 inci maddesi ; “İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. Bu tutar ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Bu madde ile 86 ncı madde kapsamında mesuliyeti bulunan kişilerden alınan teminattan gerekli mahsup yapıldıktan sonra bakiye teminat tutarı irat kaydedilir.”
Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir..
10-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Takip Haciz ve Satış Servisinden açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği verilebilir. İş bu ilan ilgililere tebliğe verilmiş olup, tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresi geçipte tebliğ edilemeyen tüm ilgililere tebliğ yerine kain olur.
11-6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar ile Kurum personelleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
12-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2020/7 Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Servisine bizzat veya 0274 223 63 56 (1526) no’lu numaradan müracat etmeleri ilan olunur. 


 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN